Säännöt


Yhdistyksen nimi on Ei-turkulainen osakunta yhdistys ETO.


Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.


Yhdistyksen kieli on suomi, erityisesti Tampereen murre.


Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää Tampereen tiedekorkeakouluissa opiskelevia ja
työskenteleviä ei-turkulaisia yli oppiainerajojen valvomaan yhteisiä opiskeluun
liittyviä etuja ja edistämään jäsenistönsä sosiaalisia sekä henkisiä
pyrkimyksiä.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää toimintaansa tukevia kokouksia,
juhlia, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, näyttelyitä, julkaisutoimintaa, suhdetoimintaa
sekä jäsenilleen opintomatkoja kotimaassa ja ulkomailla. Yhdistys voi vaikuttaa
yhteisöihin ja yrityksiin taloudellisen tuen saamiseksi toiminnalleen. Lisäksi yhdistys
voi:
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta
- asianmukaisella luvalla harjoittaa ravitsemusliiketoimintaa sekä järjestää
myyjäisiä, arpajaisia, rahakeräyksiä ja maksullisia huvitilaisuuksia.
- ottaa vastaan lahjoituksia toimintansa tukemiseksi

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun
hankkiminen toimintaan osallisille.


Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä tamperelaisen tiedekorkeakoulun nykyinen
tai entinen opiskelija tai työntekijä tai tamperelaisessa ylioppilaskunnassa
työskentelevä ei-turkulainen henkilö, jonka vanhemmista toinen ei ole turkulainen. Jos
henkilö ei täytä edellämainittuja ehtoja, hänet voidaan kuitenkin hyväksyä
varsinaiseksi jäseneksi mikäli hän osoittaa riittävää katumusta. Kannatusjäseniksi
voidaan hyväksyä luonnollisia henkilöitä tai oikeustoimikelpoisia yhteisöjä.
Jäsenyyttä haetaan kirjallisesti tai suullisesti hallitukselta. Kunniajäseneksi
hallitus voi kutsua yhdistyksen tarkoitusperiä ansiokkaasti edistäneen henkilön.
Kunniajäsenyys on elinikäinen. Muissa tiedekorkeakouluissa kuin tamperelaisissa
opiskelevat tai opiskelleet ei-turkulaiset henkilöt voivat liittyä yhdistyksen
ulkojäseniksi. Ulkojäseniksi haluavin turkulaisten on osoitettava riittävää
katumusta. Ulkojäsenille kuuluvat samat edut ja velvollisuudet kuin varsinaisille
jäsenille, mutta ulkojäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.


Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos jäsen kehotuksesta
huolimatta jättää täyttämättä hänelle sääntöjen mukaan kuuluvia velvoitteita,
jättää jäsenmaksun maksamatta, on yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä tai toimii muuten yhdistyksen tavoitteiden vastaisesti. Jäsen
voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen yleiskokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.


Jäsenmaksun ja kannatusmaksun suuruuden päättää yhdistyksen kevätkokous.
Kunniajäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen.


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu toimintavuodeksi kerrallaan valitut 5-8
henkilöä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja
sihteerin, sekä ottaa taloudenhoitajan ja muut tarvittavat virkailijat. Hallitus valitaan
kevätkokouksessa.

10§
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan
kutsusta, tai jos vähintään puolet hallituksesta sitä haluaa. Hallitus on
päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanlukien vähintään
puolet jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, päätöksen ratkaisee puheenjohtaja.
Henkilövaalin ollessa kyseessä päätös ratkaistaan arvalla.

11§
Yhdistykseni nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen
jäsentä yhdessä. Tilinkäyttöoikeus on taloudenhoitajalla.

12§
Yhdistyksen tilikausi ja samalla hallituksen toimikausi on 1.8.-31.7. Tilinpäätös
tarvittavine asiakirjoineen seka hallituksen vuosikertomus on toimitettava
tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen syyskokousta. Tilintarkastajien on
annettava lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen syyskokousta.

13§
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle viimeistään viikkoa ennen kokousta laajalti
tamperelaisten opiskelijoiden keskuuteen leviävissä julkaisuissa sekä tamperelaisten
tiedekorkeakoulujen ilmoitustauluilla. Kokouksissa kullakin varsinaisella- ja
kunniajäsenellä on käytössään yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella
ääntenemmistöllä; äänten mennessä tasan päätöksen ratkaisee puheenjohtaja.
Henkilövaalin ollessa kyseessä päätös ratkaistaan arvalla. Kannatusjäsenillä on
puhe- ja läsnäolo-oikeus. Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen
mukaisesti koollekutsuttu.

14§
Yhdistyksen kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä huhti- tai
toukokuussa. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi
pöytäkirjantarkastajaa. Ääntenlaskijat ja pöytäkirjantarkastajat voivat olla samoja
henkilöitä.
- valitaan hallitus seuraavalle tili- ja toimintakaudelle
- hallitus esittää talousarvion ja toimintasuunnitelman tulevalle tili- ja
toimintakaudelle
- päätetään tulevan toimintakauden jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus
- valitaan tulevalle tilikaudelle yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies
- käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat

15§
Yhdistyksen syyskokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä syys- tai
lokakuussa. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: - valitaan kokouksen
puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Ääntenlaskijat ja pöytäkirjantarkastajat voivat olla samoja henkilöitä. -
vahvistetaan hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio - käsitellään
edellisen toimintakauden toimintakertomus - päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille - käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat

16§
Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus pitää sitä aiheellisena tai kun
vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä erikseen ilmoitettua
asiaa varten hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 21:n päivän
kuluessa vaatimuksesta.

17§
Yhdistyksen hallituksen sihteeri pitää yllä jäsen-, kannatusjäsen- ja
kunniajäsenrekisteriä. Kunniajäsenrekisterissä tulee olla kunniajäsenen
henkilötiedot, kunniajäseneksi kutsumispäivä sekä lyhyt kuvaus kunniajäseneksi
kutsumisen syystä.

18§
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänillä.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla. Yhdistyksen
tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.